Citáty
CITÁTY SLAVNÝCH OSOBNOSTÍ
Citáty slavných osobností

Citáty - Šalomoun

Víno působí, že i moudrý zbloudí.

Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš.

Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl.

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu.

Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.

Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.

Raději potkat medvědici, zbavenou mláďat, než hlupáka s jeho pošetilostí.

Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.

Štědrá duše, ta ztuční, a kdo velkoryse svlažuje jiné, bude také sám velkoryse svlažován.

Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.

Lépe je bydlet v zemi pusté, než s ženou svárlivou a zlostnou.

Šalomoun byl králem jednotného Izraelského království. Vládl přibližně v letech 970-931 př. n. l. Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judského království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.

Citáty navigace

Yin.cz